Belangrijkste wijzigingen BRL SIKB 11000

In juni 2020 wijzigde het certificatieschema voor ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystemen. Van de beoordelingsrichtlijn (BRL SIKB 11000) en het protocol zijn destijds een versie 3.0 vastgesteld. Op dit moment zitten we nog in de overgangsfase, maar per 01 juli 2021 wordt versie 2.0 ingetrokken en mag alleen nog gewerkt worden met een versie 3.0 certificaat.

Eerste versie onder accreditatie

Een belangrijk verschil met zijn voorganger is dat versie 3.0 van dit certificatieschema de eerste versie onder accreditatie is. Hierdoor mogen alleen daarvoor geaccrediteerde certificatie-instellingen certificaten afgeven en is er een ander keurmerk van toepassing.

Wijzigingen in het schema

Omdat het certificatieschema nog relatief jong is, zijn in de begin jaren van het gebruik verschillende verbetermogelijkheden aan het licht gekomen. Deze punten zijn zo veel mogelijk doorgevoerd in de nieuwe versie. Ook zijn beoordelingscriteria waar nodig aangepast om ze meer eenduidig, uitvoerbaar en fraudebestendig te maken.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen, zoals gepubliceerd door SIKB:

  • Voor een mechanische boring voor een bodemenergiesysteem moet een bedrijf zelf erkenningen hebben op basis van zowel BRL SIKB 2100 als BRL SIKB 11000.
  • Het op basis van BRL 6000-00/21 erkende bedrijf is eindverantwoordelijk voor het beheer van het totale systeem en voor het beheer van het bovengrondse deel.
  • Verschillende definities zijn aangepast.
  • De eisen aan certificatie-instelling en certificatieproces zijn zoveel mogelijk geharmoniseerd met die in de meeste andere BRL-en bodembeheer en zijn verplaatst van hoofdstuk 4 naar bijlage 2.
  • De verwijzingen naar andere normatieve documenten zijn geactualiseerd.
  • Het protocol is geherstructureerd en de eisen zijn anders genummerd.
  • Er zijn specifieke kwaliteitseisen opgenomen voor materiaal filterbuis open bodemenergiesystemen en een keurmerk voor bodemwarmtewisselaars.
  • De toegestane circulatiemiddelen zijn weer opgenomen: water, monopropyleen-oplossing, ethyleenglycol-oplossing, kaliumcarbonaat-oplossing.
  • De communicatietabellen zijn in lijn gebracht met die in BRL 6000-00/21 van InstallQ.
  • Er is een nieuwe bijlage bij het protocol: ‘Controle op dichtheid van gesloten bodemenergiesystemen’.
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu