Klachtenprocedure

Alle klachten die betrekking hebben op door Normec Certification verrichte handelingen, kunt u voorleggen aan de dagelijkse leiding van Normec Certification. Dit kunt u doen door een schriftelijk geformuleerde klacht in te dienen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

 1. U dient uw klacht te richten aan de directie van Normec Certification via onderstaand formulier.
 2. De dagelijkse leiding registreert en bevestigt deze schriftelijke klacht en neemt hem vervolgens in behandeling.
 3. Binnen zes weken vindt – indien mogelijk – afhandeling van de klacht plaats.
 4. U wordt schriftelijk van de afhandeling op de hoogte gesteld.

Opmerking: als uw klacht gericht is tegen de dagelijkse leiding van Normec Certification, dan zal de Raad van Toezicht de klacht in behandeling nemen.

Klachten over certificaathouders van Normec Certification

Als u een klacht heeft over een certificaathouder van Normec Certification, dan dient u dit eerst te communiceren richting de certificaathouder zelf. Als de certificaathouder de klacht volgens u niet op passende wijze heeft opgelost, dan kan de klacht worden ingediend bij Normec Certification.

Normec Certification neemt alleen klachten in behandeling die:

 • Aantonen dat de certificaathouder niet op passende wijze heeft gereageerd, tenzij er binnen de regeling specifieke eisen zijn gesteld.
 • Gericht zijn op de kwaliteit van het werk en norm gerelateerd.
Hoe kunt u een klacht indienen over een certificaathouder van Normec Certification?
 • U dient uw klacht over een certificaathouder te richten aan de directie van Normec Certification via onderstaand formulier.
 • Normec registreert en bevestigt deze schriftelijke klacht en neemt hem vervolgens in behandeling.
 • Binnen zes weken wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de afhandeling.

Als uit het onderzoek van klachten blijkt dat deze terug te voeren zijn op het onderwerp waarvoor Normec Certification een certificaat aan de opdrachtgever heeft verstrekt, zal Normec Certification corrigerende maatregelen en aanpassing van het systeem van de opdrachtgever eisen.

Zienswijze

Als u het niet eens bent met een uitgeschreven afwijking, kunt u uw zienswijze indienen binnen veertien dagen na publicatie van de afwijking op de website.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
 • U dient uw zienswijze te richten aan de directie van Normec Certification via onderstaand formulier. Vermeld duidelijk dat het een zienswijze betreft en over welke afwijking het gaat. Ook dient u uw zienswijze goed te onderbouwen.
 • Conform Bijlage XIIIe, behorend bij artikel 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling, volgt bij een zienswijze altijd een extra beoordeling door Normec Certification op kantoor of projectlocatie.
 • Normec Certification zal binnen vijf werkdagen reageren op uw zienswijze.

Bezwarenprocedure

Tegen een door Normec tijdens het certificatietraject genomen beslissing kan bezwaar worden aangetekend. Dit gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift waarin de gronden van bezwaar gemotiveerd worden uitgewerkt.

Hoe kunt u een bezwaar indienen?
 • Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beslissing schriftelijk bij de Directie van Normec worden ingediend.
 • Vanzelfsprekend zal in eerste instantie geprobeerd worden om eventuele meningsverschillen in goed onderling overleg op te lossen. Mocht dit toch niet lukken, dan worden de overblijvende meningsverschillen over door Normec Certification genomen beslissingen, voorgelegd aan een bezwarencommissie. Dit is een bezwarencommissie die zowel voor de opdrachtgever als voor Normec Certification acceptabel is.
 • De opdrachtgever kan hiertoe een door Normec Certification voorgestelde bezwarencommissie wraken. De bezwarencommissie mag geen direct of indirect belang bij de beslissing hebben. De bezwarencommissie moet deskundig zijn op het gebied waarop het beroep betrekking heeft. De bezwarencommissie moet daarom een opleiding op minimaal hbo-niveau gevolgd hebben en minimaal 5 jaar werkervaring op voor het bezwaar relevant(e) werkterrein(en). Daarnaast moet de bezwarencommissie juridische kennis bezitten op het gebied van contracten en kennis van de procedures van Normec Certification of zich op deze gebieden door iemand laten ondersteunen.

Klachtenformulier