Nieuws

Doorgevoerde wijzigingen

Boren in de bodem

Regeling Bodemkwaliteit: wijzigingen BRL 9313

Op 9 juni 2020 is de ‘BRL 9313 Zand uit dynamische wingebieden’ in werking getreden. In 2019 is de BRL 9313 herzien en daarbij zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Aangezien deze BRL onderdeel uitmaakt van de wettelijke Regeling Bodemkwaliteit zijn de wijzigingen uit 2019 pas na publicatie op 9 juni 2020 van kracht geworden.

Onderstaand een overzicht met de belangrijkste wijzigingen:

  • De norm geeft duidelijker aan welke eisen bij welk niveau in het handboek in ieder geval geborgd moeten zijn.
  • De wijze waarop een beun bemonsterd dient te worden (om het chloridegehalte te bepalen), is gewijzigd van 3 boringen met drie grepen naar 2 boringen met een greep om de halve meter.
  • Er is een mogelijkheid bijgekomen om onder bepaalde randvoorwaarden, zand in een depot aan wal te ontzilten wanneer bijvoorbeeld ontzilten in het schip onvoldoende is gebleken.
  • In aanvulling op de titratieproef kan nu ook de meting van de elektrische geleidbaarheid als mogelijkheid dienen voor de bepaling van het chloridegehalte. De BRL stelt hier wel extra voorwaarden aan.
  • Depothouders die ontzilt zand innemen, moeten voortaan in staat zijn om ingangscontroles uit te voeren op het chloridegehalte van het geleverde zand.

Overgangstermijn

De overgangstermijn voor het opnemen van deze wijzigingen is 6 maanden na publicatie van de herziening. Dit houdt in dat alle bestaande BRL 9313 certificaten zullen vervallen per 31 december 2020.

Vernieuwde versie certificaat

Om voor de nieuwe versie van het certificaat in aanmerking te komen, moeten de wijzigingen in het handboek zijn opgenomen en op locatie zijn beoordeeld door Normec Certification.

Vragen?

Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023