Nieuws

Vooruit helpen naar de toekomst

Asbestmateriaal

‘Niet oordelen, maar hard doorwerken aan oprecht asbeststelsel.’

Hoewel cijfers uitwijzen dat de asbestbranche er de afgelopen jaren stukken veiliger op is geworden, blijft het een veelgehoord geluid: kan het niet anders wat betreft het toezicht rondom de beheersing van asbest? Om hier beeld bij te krijgen, klopten we aan bij de certificerende instelling Normec. Managing Director Martje Princen over de recente verbeterslagen, meer harmonisatie en de toekomst van het Nederlandse asbeststelsel. ‘Laten we vooral niet vergeten dat asbest gevaarlijk is en dat een stelsel ons vooruit helpt’, benadrukt ze.

Zou je Normec willen introduceren?
Princen: ‘Normec is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als certificerende instelling voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Ons asbestteam bestaat uit vijftien auditoren die dagelijks project- en kantooraudits uitvoeren bij certificaathouders. Zij checken of de certificaathouders volgens de opgestelde regels en procedures werken. Alle auditoren hebben ruime ervaring in de asbestbranche. Ze weten dus wat er speelt en kunnen situaties goed inschatten.’

Hoe kijk je als certificerende instelling tegen de ontwikkeling van het Nederlandse asbeststelsel aan?
‘Regels zijn de afgelopen jaren aan verandering onderhevig geweest. Er is gestreefd naar versimpeling en verduidelijking. Deze ontwikkelingen zien we terug in de aanpassingen van het certificatieschema in 2017 en april 2019. Onze kerntaak is om te controleren of certificaathouders zich aan dit schema houden. Over het algemeen hebben we te maken met een serieuze branche, die ook heel oprecht met asbest omgaat. Daarbij merken we tijdens onze controles een sterke verbetering wat betreft compliance met het schema.’

Heb je ook een mening over alle emoties rondom asbest? Werken partijen op de juiste manier samen?
‘Iedereen weet hoe gevaarlijk asbest is. Dat Nederland door de jaren heen zoveel energie en moeite in het asbeststelsel heeft gestoken, is dus zonder twijfel een goede zaak. Het is de enige manier om de veiligheid voor werknemers en een veilige leefomgeving te waarborgen. Maar bij een stelsel als dit zijn ook veel partijen betrokken. Dat maakt het soms lastig. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat we allemaal hetzelfde doel hebben, benaderen we zaken vanuit verschillende invalshoeken. Zo zal een toezichthoudende instantie van nature meer gericht zijn op handhaving, terwijl wij als certificerende instelling gefocust zijn op procesverbeteringen. Hier is veel winst te behalen. Op het moment dat samenwerkende partijen begrip hebben voor de verschillende invalshoeken, gaat de communicatie er onderling op vooruit.’

Je hebt het over procesverbeteringen. Welke verbeteringen zie je? Het je hier als certificerende instelling ook invloed op?
‘Onze kerntaak is kijken of certificaathouders de opgestelde regels naleven. We onderhouden een goede relatie met het ministerie en de Inspectie SZW. Dat wat we in het werkveld constateren, brengen we ook in. Op het gebied van asbestverwijdering zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet en zien we in de praktijk mooie verbeteringen. Zo zien locaties er veel netter uit dan vijf jaar geleden, mede door de professionalisering van DTA’ers. Ook op andere gebieden spreken we ons uit. Een mooi voorbeeld is het voorkomen van mogelijke emissie tijdens het uitsluizen. Onze auditoren merkten op dat er mogelijke emissie kon ontstaan wanneer materialen niet goed werden gereinigd. In de huidige schema’s is dit nu als een verplichting opgenomen. Verder zetten we ons in voor meer harmonisatie tussen samenwerkende partijen. Er zijn diverse afspraken en overleggen geweest met onder andere omgevingsdiensten en het lokaal bevoegd gezag.’

Hoe zie je de Nederlandse Asbesttoekomst?
‘Een stelsel is altijd in beweging. SZW is bezig om de regelgeving en het toezicht meer eenduidig en risicogericht te maken. Technische voorschriften over veilig werken met asbest en werkwijzen op het gebied van asbestverwijdering verdwijnen zoveel mogelijk uit de certificatieschema’s. Qua samenwerking tussen de betrokken partijen kan het ook beter. “Schoenmaker blijf bij je leest”, is wat mij betreft een belangrijke. Laten we ons vooral op onze eigen taken en verantwoordelijkheden blijven richten. Elkaar niet veroordelen, maar hard blijven doorwerken aan een oprecht asbeststelsel. Ondanks alle hectiek in asbestland blijf ik erbij dat het goed is dat we in Nederland serieus met asbest bezig zijn. Cijfers liegen niet: de nalevingsgraad binnen het huidige certificatiestelsel van bedrijven is van 30% in 2012 gestegen naar 72% in 2017. Onze auditoren kunnen dit beamen. Naar dit succes is door de jaren heen consequent toegewerkt. We zijn er nog niet, maar een volhardende houding blijft de beste garantie voor de veilige beheersing van deze gevaarlijke stof.’

BRON: Het Asbestfeiten Magazine

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023