Nieuws

Zoeken naar asbest

Asbestmateriaal

Inzet drone om asbestdaken te inspecteren

Normec Certification is door het ministerie SZW aangewezen als certificerende instelling voor de procescertificatie asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Het asbestauditorenteam van Normec bestaat uit vijftien asbestauditoren die dagelijks project- en kantooraudits uitvoeren bij gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven en gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.  We zien steeds vaker dat bedrijven drones inzetten om te zoeken naar asbest.

Drone

Zo gebeurde het dat onze inspecteur tijdens een onaangekondigde audit bij een bedrijf in de provincie Groningen zo maar een drone boven een oude schuur zag hangen. De deskundig inventariseerder asbest (DIA) van de betreffende onderneming gebruikt de vliegende camera om naar asbest te zoeken. Behendig bedient hij het kleine apparaat alle kanten op in de lucht.

Steeds vaker zien we dat ondernemingen deze innovatieve methode inzetten om bestaande werkzaamheden efficiënter uit te voeren. Een drone kan al gauw 500 meter hoog en ongeveer 2 kilometer weg. Het onbemande vliegtuigje kan 20 minuten vliegen en dat is meestal genoeg om zelfs een groot dak te inspecteren. Het opladen duurt zo’n anderhalf uur. Het is een groot voordeel dat je de camera direct op je telefoon kan aansluiten en het beeld automatisch stabiel blijft. Daarom is de drone eenvoudig te bedienen.

Welke eisen worden gesteld aan het gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf?

Het primaire doel van een asbestinventarisatie is het opsporen van asbesthoudende toepassingen in bouwwerken en/of objecten en de bevindingen hiervan te beschrijven in een asbestinventarisatierapport, voorafgaand enige werkzaamheden. Dit ten behoeve van het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident. In deze rapportage moeten de reikwijdte van de asbestinventarisatie en  geschiktheid van het asbestinventarisatierapport duidelijk  gedefinieerd zijn.

Voor de gevonden asbesttoepassingen is een risicoklasse beoordeling benodigd, gebaseerd op de mate van blootstelling bij de verwijdering hiervan. Daarnaast moet het asbestinventarisatiebedrijf ondermeer:

  • Aantoonbaar op de hoogte zijn van het Certificatieschema;
  • Periodiek interne audits en werkplekinspecties uitvoeren om vast te stellen of het bedrijf aan de eisen van het Certificatieschema voldoet;
  • Schriftelijk voldoen aan de eisen en de naleving van het Certificatieschema;
  • Beschikken over een procedure voor de adequate behandeling van klachten en tekortkomingen;
  • Het asbestinventarisatiebedrijf is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn werkzaamheden.

Meer weten?

Wil je meer weten het de certificatie asbestinventarisatiebedrijf en hoe dit van waarde kan zijn voor jouw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Gerelateerd nieuws

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023