Nieuws

Doorgevoerde wijzigingen

Werkplaats

Herziening regeling Bodemkwaliteit en gewijzigde BRL 2506

Medio april 2020 wordt de herziene regeling Bodemkwaliteit van kracht. Tevens zullen ook beide gewijzigde richtlijnen van de BRL 2506 ingaan. Wat betekent dit voor u als certificaathouder?

Overzicht van de wijzigingen

Onderstaand vindt u een overzicht met de meest opvallende wijzigingen:

 • Op de nieuwe NL-BsB certificaten zullen de gradaties niet meer vermeld worden. Enkel nog het soort granulaat in combinatie met de productgroep. Tevens zijn de eisen rond de geldigheid van certificaten zijn verduidelijkt voor KOMO certificaten.
 • Verdere aanscherping van wat er mag worden verwerkt onder de BRL 2506. Zo is duidelijk aangegeven dat de volgende materialen niet onder de BRL 2506 verwerkt mogen worden: reststoffen uit verbranding van huishoudelijk afval; immobilisaten; materialen uit IBC-constructies; slakken direct uit metaal- en staalbereiding (anders dan hydraulisch granulaat); slakken direct uit de non-ferro industrie; (gereinigde) grond.
 • Indien bij inzameldepots van derden gebruik wordt gemaakt van de acceptatieprocedure van de “derde”, dan dient deze acceptatie ook te voldoen aan de eisen uit het schema waaronder de kwalificatie-eisen.
 • In het geval van sloopprojecten dienen weigeringen (ook vooraf) voortaan schriftelijk met de opdrachtgever gecommuniceerd te worden.
 • Het is niet meer toegestaan om teerhoudend asfalt buiten een vergunde locatie onder de BRL 2506 te bewerken. (in dergelijke gevallen dienen projecten te worden afgebroken)
 • Alle installaties die zelfstandig draaien (dus niet in combinatie met een installatie die al voorzien is van een GPS) dienen ook te voldoen aan de eisen omtrent de GPS installatie.
 • Indien een externe installatie wordt ingehuurd en gaat produceren onder het certificaat van de certificaathouder, dient dit voornemen minimaal 24 uur voorafgaand aan Normec gemeld te worden onder vermelding van product en eindtijd. Ook de inhuur van externe installaties die onder hun eigen certificaat produceren dient voortaan te worden gemeld. Hiervoor dient de Normec meldprocedure te worden gebruikt.
 • Een greepgrootte van minimaal 3,7 kg is voor de bemonstering van hydraulisch menggranulaat 0/45 nu formeel toegestaan.
 • Mocht u zelf een aantal proeven uitvoeren, dan dient de laborant voor deze proeven aantoonbaar een opleiding te hebben gevolgd.
 • Voortaan dient u, als u enkel over een NL-BsB certificaat beschikt, ook de maximaal te accepteren gehalten aan verontreinigingen in uw acceptatiereglement vastgelegd te hebben. Dit geldt eveneens voor het gehalte aan fijn materiaal op de 11,2mm zeef (max 5%) van puin afkomstig van sorteerinstallaties of milieustraten.
 • Tot slot zijn er ook een aantal producteisen gewijzigd; voor o.a. toeslagmaterialen in beton.

Voor bovenstaande wijzigingen geldt een overgangstermijn van maximaal zes maanden, na het van kracht worden van de volgende versie van de regeling Bodemkwaliteit.

Vragen?

Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023