Nieuws

Vragen van certificaathouders

Asbestmateriaal

De 5 meestgestelde asbestvragen

Anne-Co Treure is certificatiecoördinator bij Normec Certification. Geregeld ontvangt ze vragen van certificaathouders met een procescertificaat asbestinventarisatie of -verwijdering. In dit artikel geeft ze antwoord op de vijf meestgestelde vragen.

 1. Wat moet ik doen bij een storing van het LAVS?
  “Medio februari 2021 sluit de inspectie SZW het Arboportaal. Vanaf dat moment kunt u bij een storing van het LAVS dus niet meer uitwijken naar een Arboportaal. In dat geval mag u de startmelding doen zo gauw het LAVS weer in de lucht is. Is de meldingstermijn op dat moment verstreken, dan kruist u in het systeem het vakje ‘Calamiteit’ aan. Maak voor de zekerheid screenshots van de foutmelding van het LAVS, zodat u kunt aantonen dat de storing niet tijdig kon worden doorgeven. Belangrijk om te weten: meldingen van werkzaamheden die worden doorgeven op de website van Normec Certification komen niet terecht bij andere toezichthouders als omgevingsdiensten en de Inspectie SZW. Geef de startmelding dus aan in het LAVS zo gauw het weer actief is.”
 2. Ik hoor veel over de komende stelselwijziging. Wat gaat er precies veranderen en wanneer wordt dit doorgevoerd?
  “Het ministerie van SZW werkt momenteel aan een aanpassing van het Arbobesluit. Eén van de mogelijke wijzigingen is dat de certificatieplicht niet meer direct afhangt van de verwachte blootstelling, maar van de asbesttoepassing zelf. Dat betekent dat de certificatieplicht ook kan gelden voor een risicoklasse 1 sanering. Andersom kan het verwijderen van sommige asbesttoepassingen buiten de certificatieplicht gaan vallen. Tevens worden de gestelde eisen aan een eindbeoordeling afhankelijk van de verwachte blootstelling. De SMArt-ns (SMArt-nieuwe stijl) moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking hiervan.We verwachten echter niet dat de wijzigingen op korte termijn van kracht zullen worden. De internetconsulatie is geopend op 9 februari 2021 en duurt zes weken, tot 23 maart 2021. Daarnaast behelst de stelselwijziging behoorlijke aanpassingen van bestaande systemen die niet van vandaag op morgen zijn geregeld. Omdat de wijzigingen ook van invloed zijn op het LAVS en Rijkswaterstraat zullen zij genoeg voorbereidingstijd moeten krijgen. Bovendien moet de SMArt-ns nog ontwikkeld worden. Momenteel is de planning dat de SMArt-ns uiterlijk 1 augustus 2021 wordt opgeleverd. Zodra er meer nieuws is, stelt Normec Certification u hiervan op de hoogte.”
 3. Mag een omgevingsdienst melding maken van mogelijke overtredingen van het certificatieschema?
  “Ja, een omgevingsdienst is een toezichthoudende overheidsinstelling waarvan de medewerkers controleren en zelf mogen handhaven op overtredingen van onder andere asbestwet- en regelgeving. Daarnaast voert de omgevingsdienst voor een aantal gemeenten taken uit die bijvoorbeeld te maken hebben met de milieuzorg.”
 4. Wanneer mag een sanering in een lagere risicoklasse worden uitgevoerd?
  “Een sanering mag alleen in een lagere risicoklasse (klasse 1 in plaats van 2 of 2A) worden uitgevoerd als goed is onderbouwd dat de blootstelling aan asbestvezels tijdens de sanering onder de grenswaarde blijft. Met andere woorden: u moet geschikte en betrouwbare blootstellingsonderzoeken kunnen voorleggen. Hierbij moeten de asbesttoepassing (bron), de werkzaamheden en de omstandigheden van de saneringsklus identiek zijn aan die in het blootstellingsonderzoek.De blootstellingsonderzoeken moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria die volgen uit de NEN 689 en de protocollen voor validaties (SCi-547 voor landelijke validaties en SCi-548 voor project-validaties). Een andere methode is toegestaan, mits de verkregen resultaten aantoonbaar dezelfde kwaliteit hebben. Als u nieuwe werkwijzen als landelijk gevalideerd wilt laten beschouwen, dan kunt u een verzoek indienen bij het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP). Dit onafhankelijke orgaan adviseert het ministerie van SZW over de toepassing van innovatieve werkwijzen.”
 5. Hoe wordt er omgegaan met fittesten, examens en medische testen rond de lockdown?
  “De op de website van Ascert gepubliceerde vrijstellingsregeling van deze testen verliep op 19 januari 2021. Op basis van deze regelingen kregen medewerkers van wie de fittest of het persoonscertificaat verliep tussen 5 december 2020 tot en met 19 januari 2021 uitstel tot en met 15 maart 2021. Binnen deze periode moest men alsnog het examen afleggen of de face-fittest behalen. Deze termijn is inmiddels afgelopen, maar vanwege de verlenging van de COVID 19-maatregelen is de minister gevraagd om de vrijstellingsregeling te verlengen met drie weken.

Deze verlenging van de vrijstellingsregeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Houd voor verdere updates de website van Ascert in de gaten. Overigens valt te lezen op de website van Ascert dat: “[…] het niet hebben uitgevoerd van een medisch onderzoek in deze omstandigheden niet zal leiden tot een sanctie van de certificerende instelling.”

Wij houden u op de hoogte

De planning is dat de SMArt-ns (SMArt-nieuwe stijl) uiterlijk 1 augustus 2021 wordt opgeleverd. Zodra er meer nieuws is, stelt Normec Certification u hiervan op de hoogte.

Vragen?

Bent u klant van Normec Certification en staat uw asbestgerelateerde vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023