Nieuws

Inspanningen aantoonbaar maken

Uitstoot uit pijpen

CO2-reductie aantoonbaar maken met ISO 14001

ISO 14001 gecertificeerde organisaties kunnen met het aanvullende certificaat ‘CO2-reductiemanagement met ISO 14001’ hun inspanningen voor dit belangrijke onderwerp aantoonbaar maken. Het certificaat kan daarnaast alsmede worden gebruikt als invulling van de EED-energie-auditplicht. Normec Certification biedt u nu de mogelijkheid om dit certificaat te behalen.

Waarom een aanvulling op ISO 14001?

Een van de eisen vanuit de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is dat een organisatie een zogeheten energieaudit moet uitvoeren. Er is daarvoor een mogelijkheid een ISO 14001-certificaat te gebruiken wanneer daar een ‘module’ aan toe wordt gevoegd. Deze dient aan te tonen dat er voldaan wordt aan de eisen uit de EED. Met dit aanvullende certificatieschema wordt hier aan voldaan. Dit certificatieschema kan alleen in combinatie met het ISO 14001-certifcatieschema van SCCM worden toegepast.

Voor niet EED-plichtige organisaties kan het certificatieschema gebruikt worden om aan te tonen dat het zich heeft gecommitteerd aan het reduceren van het energieverbruik en CO2-emissies en hier maatregelen voor neemt. Steeds meer relaties op de markt vinden dit belangrijk en nemen het bijvoorbeeld mee bij de selectie van een leverancier.

Certificering op twee niveaus

Het certificaat CO2-reductiemanagement kan op twee niveaus worden verstrekt:

  • Niveau 1 Energiemanagement: op dit niveau worden per energiedrager de mogelijkheden tot energiebesparing bepaald voor de scopes 1- en 2-emissies, aangevuld met transport (voor zover beïnvloedbaar).
  • Niveau 2 CO2-management: op dit niveau wordt een integrale benadering toegepast en vindt voor de verschillende energiedragers een omrekening plaats naar CO2-emissies. De keuzes worden gebaseerd op het realiseren van een maximale reductie van CO2-emissies. Daarnaast worden explicietere eisen aan de identificatie van scope 3-emissies gesteld.

Zowel organisaties met een certificaat op niveau 1 als niveau 2 voldoen aan de eisen van de uitvoering van een energieaudit die de EU Energy Efficiency Directive (EED) stelt. Voorwaarde is wel dat de scope van het certificaat en het managementsysteem ook betrekking heeft op de organisatie en activiteiten die onder de EED-verplichting vallen. Het is aan de Omgevingsdienst om dit vast te stellen. Ook de organisaties die niet aan de EED hoeven te voldoen, gelden de twee niveau. Deze tonen aan dat het energieverbruik in kaart is gebracht en op een structurele wijze aandacht wordt geïnvesteerd aan energiebesparing en op niveau 2 CO2-besparing.

ISO 14001 <> ISO 50001

Er worden specifieke eisen gesteld in het certificatieschema aan de wijze waarop een organisatie het onderwerp energie binnen het milieumanagementsysteem invult. Alle eisen gesteld in de ISO 14001-norm zijn van toepassing. De diepgang van onderdelen van het managementsysteem is het belangrijkste verschil met ISO 50001. De eisen voor de interne audits en de management review zijn hier een voorbeeld van. Waar deze voor ISO 50001 alleen voor energie worden uitgevoerd of opgesteld, worden deze voor het CO2-reductiemanagement voor alle milieuaspecten gedaan, inclusief energie/CO2. Het verschil tussen specifieke aandacht voor energie of energie als een van de milieuaspecten is ook op andere gebieden terug te vinden. Bij beide normen moet ten aanzien van het energieverbruik het verbruik voor tenminste 90% in kaart worden gebracht.

Schema SCCM voldoet aan eisen EED

U kunt ervan uitgaan dat met het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 van SCCM u aan alle EED-eisen voldoet. Ten opzichte van andere certificaten is een belangrijk verschil dat in de EED al de mogelijkheid is vastgelegd dat een ISO 14001-certificaat kan worden gebruikt. Het schema van SCCM waarborgt dat de energieanalyse met voldoende diepgang is uitgevoerd.

Normec Certification biedt u nu de mogelijkheid het aanvullende certificaat ‘CO2-reductiemanagement met ISO 14001’ te behalen.
Heeft u vragen? Of wilt u gebruik maken van onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Certificering voor duurzaamheid is veel meer dan een verplicht nummer

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Blijf ook in 2023 uw installatiewerkzaamheden uitvoeren 

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023