Stimuleringsregeling borging inzameling Huishoudelijke Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) vertraagd

Per 1 juli zou de stimuleringsregeling borging inzameling AEEA ingaan. Bedrijven die in Nederland ingezamelde en gescheiden stromen AEEA aanbieden, ontvangen (naast de eventuele schrootwaarde) een vergoeding van €50,- per ton. Vermoedelijk zal de stimuleringsregeling per 1 september in werking treden. Ondernemingen hebben hierdoor wel wat langer de tijd om ervoor te zorgen dat bedrijfslocatie gereed is voor het voldoen aan de afspraken en de eisen van de gewijzigde Checklist MRF- Keurmerk. Welke zijn dit ook al weer en waarom moet dit?

EU-eisen: Afvalbeheer en Recycling
De Metaal Recycling Federatie (MRF) heeft samen met producenten van elektronische en elektrische apparaten een stimuleringsregeling afgesproken voor het gescheiden inzamelen van AEEA’s. Het grote doel hierachter is de eis van de EU om hergebruik en recycling van stedelijk afval verder op te voeren van 55% in 2025 naar 65% in 2035.

Nederland moet uiterlijk op 1 januari 2025 de gescheiden inzameling organiseren van textiel en gevaarlijke afvalstoffen van huishoudens. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat bioafval uiterlijk op 31 december 2023 hetzij gescheiden wordt ingezameld, hetzij wordt gerecycled bij de bron (bv. thuis composteren). Dit vormt een aanvulling op de gescheiden inzameling die al bestaat voor papier en karton, glas, metaal en plastic.

De wetgeving bevat ook een streefcijfer voor het verminderen van storten, en bepaalt minimumvereisten voor alle regelingen inzake uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent. Producenten van producten waarvoor deze regelingen gelden, zijn verantwoordelijk voor het beheer van de afvalfase van hun producten, en zullen financieel moeten bijdragen. Ook zijn verplichte regelingen inzake uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent voor verpakkingen ingevoerd. De lidstaten moeten trachten ervoor te zorgen dat vanaf 2030 alle afval dat geschikt is voor recycling of een andere vorm van terugwinning, met name stedelijk afval, op stortplaatsen wordt geweigerd.

Het afvalpakket zal ertoe leiden dat meer afval wordt gerecycled en zal zo bijdragen tot een circulaire economie. Het zal het gebruik van recycleerbare verpakkingen en herbruikbare verpakkingen aanmoedigen en zorgen voor beter afvalbeheer. (Bron Europese Raad Raad van de Europese Unie).

Voor de AEEA’s heeft de EU een aparte Richtlijn opgenomen: De Richtlijn Autowrakken, Batterijen en AEEA.

Stimuleringsregeling AEEA
Zoals gezegd heeft de EU bepaald dat producenten van producten waarvoor deze regelingen gelden, zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van de afvalfase van hun producten en dat zij financieel moeten bijdragen. Dit heeft geresulteerd in de Stimuleringsregeling borging inzameling AEEA. In hoofdlijnen zijn de gemaakte afspraken met producenten als volgt:

  • Stimuleringsregeling borging inzameling AEEA moet per 1 juli 2019 in werking treden. Stimuleringsregeling loopt tot 1 juli 2020 maar kan door partijen na die datum worden voortgezet
  • Vergoeding bedraagt € 50,-/ton voor in Nederland ingezamelde en gescheiden stromen AEEA naast de eventueel schrootwaarde.

De manier van inzamelen moet ook anders worden georganiseerd. Er zijn 4 voorgeschreven AEEA containers. De 4 voorgeschreven stromen zijn:

  1. Grote apparaten (>50 cm, niet zijnde warmte of koude uitwisselende apparatuur);
  2. Kleine apparaten (<50 cm);
  3. Professionele armaturen;
  4. Overige niet-waarde stromen (warmte of koude uitwisselende apparatuur,
  5. beeldschermen CRT/FPD);

Er is een uitzondering voor metaalrecyclingbedrijven met een levering van maximaal 10 ton AEEA per jaar de mogelijkheid tot plaatsing van 1 container voor opslag gemengde AEEA.

De inzamelaar levert deze gescheiden stromen AEEA direct aan een WeeeLabex gecertificeerde onderneming in Nederland. Uitbetaling vergoeding loopt via de WeeeLabex gecertificeerde onderneming. In Nederland is de WeeeLabex-certificering vanaf 1 juli 2015 verplicht voor alle verwerkers van AEEA. WeeeLabex, staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of Excellence en is een kwaliteitskenmerk voor de veilige en hoogwaardige verwerking van AEEA.

Hiertoe is de Checklist voor het MRF-Keurmerk ook gewijzigd en is er een nieuwe bijlage bijgekomen voor het inzamelen van AEEA’s. Klik hier voor de bijlage en klik hier voor de gewijzigde checklist. Na toetsing naleving Keurmerk incl. AEEA-hoofdstuk en akkoord     Certificerende Instelling (CI) ontvangt metaalrecyclingbedrijf vergoeding € 50,-/ton voor in Nederland ingezamelde en gescheiden stromen AEEA.

Normec helpt u bij het MRF-Keurmerk
De Metaal Recycling Federatie heeft het versterken van de professionaliteit en kwaliteit van de branche hoog in het vaandel staan. In het kader van het streven naar een verdere professionalisering van de branche, heeft de Metaal Recycling Federatie in 2008 een verplichte certificering ingevoerd, waaraan alle aangesloten ledenbedrijven moeten voldoen: het MRF-Keurmerk. Het MRF-Keurmerk heeft de leden van de MRF een boegbeeld gegeven om zich achter te verenigen. Het MRF-Keurmerk staat voor het streven van de MRF naar erkenning voor de metaalrecyclingsector als een professionele en duurzame branche. Naast het MRF-Keurmerk onderschrijven alle MRF-ledende de gedragscode van de MRF

Vragen?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

recycling

MRF keurmerk

U wilt aantoonbaar maken dat u aan betrouwbare en milieuvriendelijke be- of verwerking van recyclebare metalen doet? Onderscheid u met een certificering voor het MRF Keurmerk. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu