Handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Stoffen die behoren tot de stofgroep PFAS hebben als kenmerk dat ze mobiel zijn, persistent en nauwelijks biologisch afbreekbaar. Bovendien is vastgesteld een aantal van deze stoffen giftig is. Deze stofgroep waar zo’n 6000 verschillende stoffen uit bestaan, worden al meer dan 50 jaar in allerhande producten toegepast, zoals verf, blusschuim, kookpannen, kleding en cosmetica. Hierdoor worden deze stoffen verspreid in het milieu aangetroffen’.

In Nederland worden deze stoffen beschouwd als ZZS oftewel Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dit houdt in, dat met de best beschikbare technieken voorkomen moet worden dat deze stoffen in het milieu komen. Dat vergt extra regels voor de bodemsector.

Huidige beleid
Het huidige beleid houdt in dat grond en baggerspecie die met een onbekende stof verontreinigd zijn, niet mogen worden toegepast als hun aanwezigheid kan worden vastgesteld. Dit beleid is een uitwerking van het voorzorgbeginsel dat aan het algemene milieubeleid ten grondslag ligt. Zo lang de gevolgen van een stof voor mens en milieu nog niet bekend zijn, moeten geen onverantwoorde risico’s voor mens en milieu worden genomen en mag de bestaande milieukwaliteit niet verder achteruitgaan doordat de verontreinigende stof zich verder in het milieu verspreidt. PFAS is een niet genormeerde verontreiniging.

Er bestaan nog geen landelijk vastgestelde bodemnormen voor PFAS en daarom wordt op dit moment uitgegaan van het voorzorgbeginsel dat er geen grond en baggerspecie mag worden verzet waarin een niet-genormeerde stof is gedetecteerd totdat er lokaal beleid is vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de bodemsector.

Tijdelijk handelingskader
Om te voorkomen dat er onverantwoorde stagnatie optreedt is er een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie.

Uitgangspunt van dit tijdelijk handelingskader is dat de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater hierdoor niet mag verslechteren (stand still), dat verspreiding via het grondwater wordt tegengegaan en dat rekening wordt gehouden met bijzondere risicosituaties die zich kunnen voordoen evenals met belangen die extra bescherming rechtvaardigen, zoals het belang van de drinkwatervoorziening. RIVM laat verder onderzoek doen om tot definitieve normstelling te komen.

PFAS-metingen
Op 8 juli jl. heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf dat moment is tijdelijk handelingskader van kracht gegaan. Per 1 oktober 2019 moet iedereen voldoen aan het tijdelijk handelingskader. In dit handelingskader is in hoofdstuk 4 het hernieuwde toetsingskader opgenomen. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt in PFOS, PFOA en GenX stoffen.

 

Bemonstering van PFAS verbindingen in grond en grondwater 

PFAS verbindingen worden dus al decennia toegepast in allerhande producten. Zo worden deze stoffen onder andere aangetroffen in muggenspray, zonnebrandcrème, fastfood verpakkingen, regenkleding, handschoenen maar ook bijvoorbeeld (als we het over monstername hebben) in de teflon inlage van het deksel van een monstercontainer en bemonsteringsslangen. Om te voorkomen dat een PFAS monster wordt vervuild door bovenstaande, is er een bemonsteringsprotocol voor deze bemonsteringen opgesteld dat gebruikt zou kunnen worden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van het Expertisecentrum PFAS: klik hier om naar de website te gaan.

Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)345 585 000 of via e-mailadres info-cert@normecgroup.com.

CO2 in de lucht

CO2-Prestatieladder

U wilt uw bedrijfsactiviteiten en –processen zo duurzaam mogelijk uitvoeren? Onderscheid u met een certificering voor de CO2 Prestatieladder. Normec Certification is uw partner.

Lees meer
Normec Certification Normec Certification logo Stationsweg 2 4191 KK Geldermalsen +31 (0)345 585 000 https://www.linkedin.com/company/normeccertification
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu